Drukuj
Kategoria: Dokumenty szkoły
Odsłony: 2531
I. Prawa i warunki korzystania
 1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, a w szczególności uczniowie dojeżdżający
 2. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy i godzinami jej otwarcia informacja na drzwiach świetlicy
 3. W świetlicy należy mówić szeptem
 4. Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, dbają o czystość i estetykę pomieszczeń
 5. Obowiązkowo usprawiedliwiają swoją nieobecność w świetlicy
II. Zadania świetlicy
 1. Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły 
 2. Organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych
 4. Rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie  nawyków higieny i czystości
 6. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy 
 7. Wdrażania dziecka do samodzielnej pracy
III. Wyposażenie świetlicy
Świetlica wyposażona jest:
 1. w pomoce naukowe umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły
 2. przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw
 3. przybory do zajęć artystycznych, technicznych i towarzyskich
IV. Organizacja pracy świetlicy
 1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły
 2. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do rozkładu jazdy autobusu dla uczniów dojeżdżających oraz zajęć pozalekcyjnych w szkole.
 3. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy dbałość o bezpieczne wsiadanie do autobusu dzieci dojeżdżających
V. Postanowienia końcowe
 1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele wychowawcy
 2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie naszej szkoły
 3. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
  a) roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły
  b) dziennik zajęć